Không ngờ nhạc chú đại bi tiếng hoa hay đến vậy

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Hoa

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Hoa nghe khá hay nên chia sẻ cùng mọi người, chúc tất cả các bạn nghe nhạc vui vẻ. Nếu các bạn muốn nghe bản gốc tiếng Phạn thì vào đây nhé:

Lời Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Hoa

Nan mo he nai dan na mo nai ya ye nan mo o li ye

Po lu jie de shuo ben nai ye pu ti sa duo po ye mo he sa duo po ye

Mo ho jia lu ne jia ye an san po nai fa hei

Shu dan na dan xie nan mo shi jie li do

Yi meng e li ye po luo jie di shi fo nai leng tuo po

Nan mo na nai jin chi xi li mo ho buan duo sha mei

Sa po e ta dou shu peng e shi yun

Sa po sa duo na mo po sa duo na mo po jia mo fa de dou dan zhi ta

An e po lu xi lu jia di jia lu di yi xi li

mo he pu ti sa duo sa po sa po mo nai mo nai mo xi mo xi li tou yun

Ju lu ju lu jie meng du lu du lu fa she ye di mo ho fa she ye di duo nai tuo nai di li ni

Shi fo nai ye zhe nai zhe nai mo mo fa mo nai mo de li yi xi yi xi

Shi na shi na e nai shen fo nai she li fa sha fa sha fo nai she ye

Hu lu hu lu mo nai hu lu hu lu xi li

Sha nai sha nai xi li xi li su lu su lu pu ti ye pu ti ye

Pu tuo ye pu tuo ye mi di li ye na nai jin chi di li se ne na po ye mo na sha po he

Shi tuo ye sha po he mo he xi tuo ye sha po he

Shi tuo yu yi shi po nai ye sha po he

Na nai jin chi sha po he mo nai mo nai sha po he xi nai seng e mo qu ye sha po he

sha po mo he e xi tuo ye sha po he

zhe ji nai e xi tuo ye sha po he bo tuo mo jie xi tuo ye sha po he

na nai jin chi po jia nai ye sha po he

mo po li shen jie nai ye sha po he

nan mo he nai dan na duo nai ya ye nan mo

e li ye po lu jie di shuo po nai ye sha po he

an xi dian dou man duo nai ba tuo ye sha po he ….

Cùng xem: Sự linh ứng của Chú Đại Bi